Reglement Deelname aan Nationale Rode Kruis Bloesemrun

1. De Nationale Rode Kruis Bloesemrun wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. De Nationale Rode Kruis Bloesemrun is een recreatieve run. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

2. De inschrijving voor de Bloesemrun is persoonsgebonden en geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht worden bepaald. Deelname is dus alleen mogelijk onder eigen naam en het startnummer dat met die naam correspondeert. Het startnummer kan alleen aan een ander worden gegeven als de organisatie daarmee akkoord is.

3. Er is een limitatief aantal aan de inschrijving en deelnemersveld gesteld. Het aantallimiet is vastgesteld door de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht.

4. Deelname zonder startbewijs is niet toegestaan. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

5. Instructies/aanwijzingen van de organisatie, politie, runleiding, hulpdiensten, overige medewerkers (o.a. van parcoursbegeleiders) moeten direct en stipt opgevolgd worden.

6. Deelname is op eigen risico. De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en/of overlijden van deelnemers of verlies van bezittingen.

Deelnemers dienen zelf

  • zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie,
  • zorg te dragen voor een adequate voorbereiding op de run,
  • zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel

7. De Nationale Rode Kruis Bloesemrun kent een afstand van 5 en 11,5 kilometer.

8. Deelname aan de afstand van 11,5 kilometer staat open voor deelnemers in de leeftijd van minimaal 14 jaar.

9. De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht kent een medaille of speldje toe aan iedere deelnemer die de run met succes heeft uitgelopen.

10. Deelnemers moeten er rekening mee houden dat het parcours niet volledig autovrij is. Aanwijzingen van de organisatie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. Deelnemers moeten zich tijdens de loop houden aan de regels van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Deze regels blijven tijdens de Nationale Rode Kruis Bloesemrun onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

11. Een gedeelte van de route zal over onverharde wegen/paden gaan.

12. Het parcours is niet ingericht op rolstoelen. Het gebruik van o.a. buggy’s en wandelwagens door de deelnemers is niet toegestaan.

13. Honden op het parcours en op het veilingterrein van Koninklijke Fruitmasters in Geldermalsen zijn niet toegestaan.

14. De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.

15. Tijdens de Nationale Rode Kruis Bloesemrun is het deelnemers verboden:

  • op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid,
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden,
  • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht,
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren,
  • een ernstige mate van hinder veroorzaken voor andere deelnemers,
  • afval op straat te deponeren, dit dient in de daartoe geëigende vuilcontainers e.d. die langs het parcours staan gedeponeerd te worden.
  • De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.

16. De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Rode Kruis Bloesemrun geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en andere gemaakte kosten.

17. Alle deelnemers starten op de Start- en Finishlocatie (het veilingterrein van Koninklijke Fruitmasters in Geldermalsen).

18. Een geldige start wordt verkregen door vóór inschrijving via www.rodekruisbloesemtocht.nl. In de hal van het veilingterrein kunnen het startnummer en chip bij afgifte van de startkaart vanaf 17.30 uur tot 18.30 uur worden opgehaald.

19. De startnummers moeten goed leesbaar op de borst worden gedragen.

20. De warming-up zal om 18.30 uur plaatsvinden, waarna het startschot om 18.45 uur gegeven zal worden. De uiterlijke finish tijd is gesteld op 20.30 uur. De bezemwagen rijdt op de uiterlijke toegestane tijd (bepaald door de runleiding) op het parcours. Indien de bezemwagen de deelnemer passeert, is de deelnemer verplicht te stoppen met de run.

21. De runtijden worden bepaald door meting van de netto tijd. De wijze waarop de tijden worden bekend gemaakt, zal worden vermeld op www.rodekruisbloesemtocht.nl. Er kan geen bezwaar aangetekend worden bij de Stichting Rode Kruisbloesemtocht over de registratie van de tijden, over de tijden of gerelateerde zaken met betrekking tot de tijden.

22. De runleiding mag een deelnemer diskwalificeren en uit de run halen.

23. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname. Naam en tijd worden dan niet geregistreerd.

24. De medische staf mag een deelnemer om medische redenen uitsluiten van (verdere) deelname.

25. Met het inschrijven voor de Nationale Rode Kruis Bloesemrun verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

26. De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan de Nationale Rode Kruis Bloesemrun te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van het reglement, en voor administratieve, informatieve, promotionele en statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en dus niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden.

27. U heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen: Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, Postbus 125, 4190CC Geldermalsen of een e-mail sturen naar afmelden@rodekruisbloesemtocht.nl.

28. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. Het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht draagt er zorg voor dat dit Reglement door publicatie of anderszins voor iedere deelnemer voldoende bekend is.​

Sponsors

De Bloesemtocht wordt mede mogelijk gemaakt door: