Reglement

De Nationale Rode Kruis Bloesemtocht wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. De Nationale Rode Kruis Bloesemtocht is een wandeltocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

Deelnemers dienen zelf

 • zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie,
 • zorg te dragen voor een adequate voorbereiding op de wandeltocht,
 • zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel,
 • zorg te dragen voor voldoende en geschikt eten en drinken en
  het besluit te nemen om tijdens de wandeltocht eventueel de deelname te beëindigen.
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de Stichting Nationale Rode Kruis
 • Bloesemtocht worden bepaald. Er is géén limiet aan de inschrijving gesteld.

Deelname zonder startbewijs is niet toegestaan. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
De Nationale Rode Kruis Bloesemtocht kent acht afstanden: 8, 15, 25 of 40 km. voor gewone wandelaars (parcours West) en 11, 16, 20 of 30 km. nordic walkers en gewone wandelaars (parcours Oost).

De Nationale Rode Kruis Bloesemtocht kent medailles voor de 1e, 5e, 10e, 15e en 20e keer dat de tocht met succes is uitgelopen. Op het draaglint van de medailles kunnen pins met afbeeldingen van bloesem, peer, appel, kers of pruim bevestigd worden, afhankelijk van het aantal malen dat de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht met succes is volbracht.

Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op rechterbeen wordt overgebracht.

Daarom is niet toegestaan:

 • gebruik te maken van één of meer voorwerpen die lichaamsfunctie(s), nodig om te wandelen,
 • in overwegende mate en anders dan als prothese aan- of vervullen, dan wel ondersteunen,
 • een wandelstok is toegestaan,
  gebruik te maken van een vervoermiddel of
 • in looppas voort te bewegen (hardlopen).

Het parcours is niet ingericht op rolstoelen en het gebruik van buggy’s, wandelwagens en bolderwagens. Ze zijn alleen toegestaan op het 8 km. parcours.*

Nordic Walking (het gebruik van poles) is alleen toegestaan op Parcours Oost, mits en voor zover dit geen overlast veroorzaakt aan de overige wandelaars.

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Tijdens de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht is het deelnemers verboden:

 • op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid,
 • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden,
 • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht,
 • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren,
 • een ernstige mate van hinder veroorzaken voor andere deelnemers,
 • afval op straat te deponeren, dit dient in de daartoe geëigende vuilcontainers e.d. die langs het parcours staan gedeponeerd te worden.

De hond mag mee mits deze kort aangelijnd is. De hond dient gesocialiseerd te zijn en ontlasting dient meteen te worden opgeruimd met een eigen mee te brengen hondenpoepzak.

De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.

Alle deelnemers starten en melden af op de Start- en Finishlocatie (het veilingterrein van Koninklijke Fruitmasters in Geldermalsen).
Een geldige start wordt verkregen door een startkaart te kopen aan de balie “kaartverkoop” of door vóórinschrijving via www.rodekruisbloesemtocht.nl
De startkaart wordt bij de start gescand.
Een geldige afmelding wordt verkregen doordat de deelnemer zijn startkaart laat aftekenen bij de medaillebalies. Dit is mogelijk tot 17.00 uur.

De starttijden zijn:

 • 07.00 – 10.00 uur 40 km. wandelen
 • 07.00 – 11.00 uur 30 km. Nordic Walking en wandelen
 • 07.00 – 12.00 uur 20 km. Nordic Walking en wandelen
 • 07.00 – 12.00 uur 25 km. wandelen
 • 09.00 – 13.00 uur 15 km. wandelen
 • 09.00 – 13.00 uur 16 km. Nordic Walking en wandelen
 • 09.00 – 14.00 uur 8 km. wandelen
 • 09.00 – 14.00 uur 11 km. Nordic Walking en wandelen

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens1990 blijven tijdens de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
Met het inschrijven voor de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van het reglement, en voor administratieve, informatieve, promotionele en statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en dus niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden.

U heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen: Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, Postbus 125, 4190CC Geldermalsen of een e-mail sturen naar afmelden@rodekruisbloesemtocht.nl.

De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en/of overlijden van deelnemers of verlies van bezittingen.

De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en andere gemaakte kosten.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. Het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht draagt er zorg voor dat dit Reglement door publicatie of anderszins voor iedere deelnemer voldoende bekend is.

* De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht wijst nadrukkelijk op het risico van onderkoeling, oververhitting en zonnesteek als gevolg van het stilzitten in rolstoelen, scootmobielen, buggies, wandelwagens en bolderwagens en wijst iedere verantwoordelijkheid op dit vlak af.

Sponsors

De Bloesemtocht wordt mede mogelijk gemaakt door: